Υποβολή δικαιολογητικών για τις Πανελλήνιες 2024 από τους πληγέντες των Τεμπών

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Υποβολή δικαιολογητικών για τις Πανελλήνιες 2024 για τους πληγέντες των Τεμπών

Καθορισμός προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τους πληγέντες του δυστυχήματος των Τεμπών για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2024.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την αρ. Φ.251/48733/Α5/14-5-2024 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. καθορίστηκε για τους πληγέντες του δυστυχήματος των Τεμπών για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2024, ως προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης και των δικαιολογητικών, το χρονικό διάστημα από 15-5-2024 ως και 21-5-2024.

Την ενημερωτική σελίδα των Πανελληνίων 2024 μπορείτε να την δείτε εδώ.

Η Απόφαση

ΘΕΜΑ: Καθορισμός προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για το έτος 2024 υποψηφίων που εμπίπτουν στην Φ. 251/54022/Α5/15-5-2023 (ΦΕΚ 3286 Β΄) ΥΑ με θέμα «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τα ακαδ. έτη 2023-4, 2024-5 και 2025-6 των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023.» και κάθε άλλης τεχνικής λεπτομέρειας που αφορά την εν λόγω Υπουργική Απόφαση.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 64 του ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α΄83) « Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, … και άλλες επείγουσες διατάξεις.»
  2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  3. Τις διατάξεις της Φ. 251/54022/Α5/15-5-2023 (ΦΕΚ 3286 Β΄) ΥΑ με θέμα «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τα ακαδ. έτη 2023-4, 2024-5 και 2025-6 των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023.», αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό της προθεσμίας υποβολής της σχετικής αίτησης και των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην Φ. 251/54022/Α5/15-5-2023 (ΦΕΚ 3286 Β΄) ΥΑ, από τους δικαιούχους υποψηφίους στο οικείο Λύκειο για το έτος 2024, στην προθεσμία από 15-5-2024 ως και 21-5-2024 και κάθε άλλης τεχνικής λεπτομέρειας που αφορά την σχετική Υπουργική Απόφαση, ως ακολούθως:

ΚΕΦ. 1

Εισαγωγή

Κατ΄ εφαρμογή του ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α΄83) και μετά την υπογραφή της σχετικής Υπουργικής Απόφασης , λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023. Με την παρούσα Απόφαση καθορίζεται ο χρόνος, τόπος , τρόπος και γενικά η σχετική διαδικασία για το έτος 2024. Οι δικαιούχοι υποψήφιοι θα υποβάλλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά μέσα στην προθεσμία από 15-5-2024 ως και 21-5-2024.

ΚΕΦ.2

Πεδίο Εφαρμογής –Δικαιούχοι

Οι σχετικές διατάξεις εφαρμόζονται για τους υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: α) οι οποίοι επέβαιναν στις αμαξοστοιχίες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023 και

β) των οποίων τα τέκνα, οι γονείς, οι αδελφοί και οι σύζυγοι ή συμβίοι απεβίωσαν ή απέκτησαν μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) εξαιτίας του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Στις ανωτέρω δύο (α+β) περιπτώσεις εμπίπτουν οι υποψήφιοι οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση - δήλωση και θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής ή επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του έτους 2024, (ΚΕΦ.3).

ΚΕΦ.3

Εισαγωγή δικαιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ για το έτος 2024

Όσοι υπέβαλαν αίτηση - δήλωση και θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής και επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του έτους 2024, εισάγονται σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Α.Ε.Α., για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 (πανελλαδικές 2024), καθ’ υπέρβαση του συνολικού αριθμού εισακτέων.

Οι εν λόγω υποψήφιοι συμμετέχουν κανονικά στις διαδικασίες εισαγωγής και υποβάλλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο, όπως όλοι οι υποψήφιοι, με τα μόρια που έχουν συγκεντρώσει, χωρίς προσαύξηση. Στη συνέχεια, στους εν λόγω υποψηφίους παρέχεται προσαύξηση είκοσι τοις εκατό (20%) σε κάθε βαθμολογική επίδοση των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων εισαγωγής για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, δικαιούνται να συμμετάσχουν σε δεύτερη επιλογή σχολών για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, υποβάλλοντας νέο μηχανογραφικό δελτίο κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και σε προθεσμία που θα ανακοινωθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., ανεξάρτητα αν είχαν υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο με τη γενική σειρά των υποψηφίων στην οποία ανήκουν. Προϋπόθεση μετά από αυτή την προσαύξηση είναι οι υποψήφιοι να συγκεντρώνουν συνολικό αριθμό μορίων, τουλάχιστον ίσο με τον συνολικό αριθμό μορίων, του τελευταίου εισαχθέντος, στη συγκεκριμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, με την συγκεκριμένη κατηγορία υποψηφίων (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ). Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων εισαγωγής της δεύτερης επιλογής σχολών, οι εν λόγω υποψήφιοι δικαιούνται να εγγραφούν στη νέα σχολή επιτυχίας τους, με την προϋπόθεση της διαγραφής τους από την πρώτη σχολή της επιτυχίας τους, εφόσον είχαν ήδη εγγραφεί.

ΚΕΦ.4

Δικαιολογητικά για την συμμετοχή στις διαδικασίες της παρούσας Χρόνος και τρόπος υποβολής

1.Για την συμμετοχή τους στη διαδικασία της δεύτερης επιλογής για την καθ’ υπέρβαση του συνολικού αριθμού εισακτέων εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μετά την προσαύξηση των βαθμών τους, οι δικαιούχοι-υποψήφιοι σε προθεσμία από 15-5-2024 ως και 21-5-2024, υποβάλλουν σχετική αίτηση και δικαιολογητικά και συγκεκριμένα:

i. Το εισιτήριο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αρμόδιου φορέα (Αστυνομία, Νοσοκομείο, Πυροσβεστική κ.λπ.) για την πιστοποίηση των επιβαινόντων στις αμαξοστοιχίες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

ii. Ληξιαρχική πράξη θανάτου συγγενούς που απεβίωσε ή απόφαση ΚΕΠΑ όσων απέκτησαν μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό άνω του 50%, όπως ορίζεται στην περ. β) του ΚΕΦ.2 της παρούσας. Για τους υποψηφίους έτους 2024, η αναφερόμενη απόφαση ΚΕΠΑ πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης μετά την ημερομηνία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023 και εντός του έτους 2023.

iii. Ο/Η αιτών/αιτούσα θα συνυποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο θάνατος ή η πιστοποιοιούμενη αναπηρία της ανωτέρω περ.(ii) προέκυψε εξαιτίας του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

iv. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του/της υποψηφίου ή/και τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η σχέση συγγένειας, αγχιστείας ή συμβίωσης κατά τον χρόνο του δυστυχήματος με όσους αναφέρονται στην περ. β) του ΚΕΦ.2 της παρούσας.

  1. 2. Για τους υποψηφίους της περ. α) του ΚΕΦ.2 απαιτείται μόνο το ανωτέρω δικαιολογητικό i). Για τους υποψηφίους της περ. β) του ΚΕΦ.2 απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά (i+ii+iii+iv).
  2. 3. Στην σχετική αίτηση που θα συνοδεύει τα δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι θα αναγράφουν υποχρεωτικά τον κωδικό υποψηφίου εξετάσεων και την κατηγορία τους, δηλαδή ΓΕΛ 90% ή ΕΠΑΛ 90%.
  3. 4. Οι δικαιούχοι υποψήφιοι με το 90% (με εξετάσεις το 2024) υποβάλλουν την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά στο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ φοίτησης-υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Τα ανωτέρω σχετικά, από τα ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ διαβιβάζονται άμεσα στις αρμόδιες Διευθύνσεις Δ.Ε. και από εκεί άμεσα στην Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

ΚΕΦ.5

Λοιπές πληροφορίες

1. Κατά τα λοιπά, ιδίως ως προς τις προϋποθέσεις εισαγωγής (επιλογή, δικαιούχοι, Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής κτλ.), εφαρμόζεται ο ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως ισχύει.

2. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών διενεργείται στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. από την κατά περίπτωση αρμόδια Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ και δημιουργείται το οριστικό αρχείο των δικαιούχων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι δικαιούχοι υποψήφιοι που συμπεριλαμβάνονται στο οριστικό αρχείο, ενημερώνονται από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με ηλεκτρονική εφαρμογή, ώστε μετά την έκδοση των αρχικών αποτελεσμάτων εισαγωγής να υποβάλουν νέο μηχανογραφικό δελτίο για την εφαρμογή της παρούσας, κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και σε προθεσμία που θα ανακοινωθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Ο τρόπος, χρόνος και διαδικασία υποβολής αυτού του νέου μηχανογραφικού δελτίου θα ανακοινωθεί με σχετικό δελτίο τύπου.

3. Σε περίπτωση που κάποιος δικαιούχος υποψήφιος συμμετάσχει στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, η διαδικασία της παρούσας, επαναλαμβάνεται αναλόγως, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με σχετικό Δελτίο Τύπου. Σε αυτήν την περίπτωση οι Διευθυντές των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ θα ενημερώσουν όσους υποψηφίους συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις και υπάγονται στις εν λόγω κατηγορίες (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) ότι θα υποβάλουν νέο μηχανογραφικό δελτίο μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις.

ΚΕΦ.6

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1. Οι κ. Διευθυντές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα ενημερώσουν τυχόν δικαιούχους-υποψηφίους (είτε τελειοφοίτους, είτε αποφοίτους) να υποβάλουν εντός της προθεσμίας από 15-5-2024 ως και 21-5-2024 την αίτηση με τα δικαιολογητικά. Επίσης θα τους ενημερώσουν για το νέο μηχανογραφικό του Σεπτεμβρίου.

Την αμέσως επόμενη μέρα της λήξης της προθεσμίας θα διαβιβάσουν τα υποβληθέντα σχετικά στις οικείες ΔΔΕ.

Αν τυχόν προκύψει δικαιούχος-υποψήφιος που θα συμμετάσχει τελικά στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2024, θα τον ενημερώσουν για το νέο μηχανογραφικό δελτίο μετά τις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις.

2. Οι κ. Διευθυντές Δ.Ε. θα συγκεντρώσουν όλα τα υποβληθέντα σχετικά από τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ευθύνης τους και θα τα αποστείλουν άμεσα στην Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (Ανδρέα Παπανδρέου 37 – 15180 – Μαρούσι).