Πανελλήνιες 2021: Ποιο Τμήμα εντάχθηκε στα Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε Ειδικά Μαθήματα

Ποιο Τμήμα εντάχθηκε στα Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε Ειδικά Μαθήματα

Πανελλήνιες 2021: Το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εντάχθηκε στα Tμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα

Υποχρεωτική η Ξένη Γλώσσα στο Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση που υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας ενημερώνουν πως σύμφωνα με την υπουργική απόφαση οι υποψήφιοι φοιτητών μέσω των Πανελλαδικών για την εισαγωγή στο πρώτο εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οι υποψήφιοι φοιτητές εξετάζονται υποχρεωτικά σε ένα ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας και ειδικότερα σε ένα από τα εξής ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά.

Τι ορίζει η Υπουργική Απόφαση:

Την τροποποίηση της παρ. 1, του άρθρου 1, του κεφαλαίου Α’ της υπ’ αρ. Φ.253/128314/Β6/2002 (Β’ 1538) υπουργικής απόφασης, ως εξής:

1. Στην περίπτωση στ’ της ως άνω παραγράφου, μετά τη φράση «Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», προστίθεται η φράση «Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».

2. Η ισχύς της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει από το διδακτικό έτος 2020-2021.


Πως διαμορφώνεται το άρθρο 1, του κεφαλαίου Α’ της υπ’ αρ. Φ.253/128314/Β6/2002 (Β’ 1538) μετά την έκδοση της παραπάνω τροποποιητικής απόφασης:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1

Σχολές ή τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα και ορισμός ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών για κάθε ένα από αυτά.

1. Για την εισαγωγή στο πρώτο εξάμηνο σπουδών των παρακάτω σχολών ή τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι υποψήφιοι φοιτητές εξετάζονται υποχρεωτικά σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα κατά περίπτωση. Ειδικότερα οι υποψήφιοι για εισαγωγή στις σχολές ή στα τμήματα: α) Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων και του Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και για το τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και Τουρκικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου εξετάζονται στο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Αγγλικά».

β) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων και του Πανεπιστημίου Κύπρου εξετάζονται στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Γαλλικά».

γ) Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων εξετάζονται στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Γερμανικά».

δ) Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατεύθυνσης Ιταλικής Γλώσσας του τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εξετάζονται στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Ιταλικά».

ε) Κατεύθυνσης Ισπανικής Γλώσσας του τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου εξετάζονται στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Ισπανικά».

στ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Πειραιά, Διεθνών και Ευρωπαικών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου  Αθηνών και Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Τουριστικών Επιχειρήσεων των Τ.Ε.Ι. και του τμήματος Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου καθώς και για τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης εξετάζονται σε ένα ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας και ειδικότερα σε ένα από τα εξής ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: Αγγλικά ή Γ αλλικά ή Γ ερμανικά ή Ιταλικά.

ζ) Ειδίκευσης Μετάφρασης ή Διερμηνείας του τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου εξετάζονται σε δύο ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών και ειδικότερα σε δύο από τα εξής ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά.

η) Μουσικών Σπουδών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς και για το τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εξετάζονται σε δυο ειδικά μαθήματα και συγκεκριμένα στα ειδικά μαθήματα «Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων».

θ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και των Πανεπιστημίων Αριστοτέλειου Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Θεσσαλίας και Θράκης, Γραφιστικής, καθώς και των τμημάτων Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών, Διακοσμητικής, Φωτογραφίας και Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων των ΤΕΙ εξετάζονται σε δύο ειδικά μαθήματα και συγκεκριμένα στα ειδικά μαθήματα «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο».

2.Για την εισαγωγή στο πρώτο εξάμηνο σπουδών των τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού οι υποψήφιοι υποβάλλονται στην υγειονομική εξέταση και στις πρακτικές δοκιμασίες του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Τρόπος εξέτασης ειδικών μαθημάτων

Α. Η εξέταση κάθε ειδικού μαθήματος Ξένης Γλώσσας γίνεται ως εξής:
Δίνεται στους εξεταζόμενους απόσπασμα έντυπου αυθεντικού γραπτού λόγου περίπου 180200 λέξεων. Στον αριθμό αυτό προσμετρούνται όλες οι λέξεις, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων κ.λ.π.

Οι εξεταζόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε τρεις ενότητες. Ειδικότερα καλούνται:

1.Να αποδώσουν το παραπάνω απόσπασμα στην ελληνική γλώσσα, προσδίδοντάς του τη μορφή που θα έπρεπε να έχει, αν επρόκειτο να δημοσιευθεί σε ελληνικό έντυπο.

2.Να απαντήσουν στην ξένη γλώσσα:

α) Σε τρεις ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται όχι η δυνατότητα απλής αναπαραγωγής ή απλής τροποποίησης φράσης του κειμένου, αλλά η βαθιά κατανόησή του, δηλαδή για ποιο λόγο, από ποιον και για ποιον έχει γραφτεί, τι σκοπό υπηρετεί, με ποια γλωσσικά στοιχεία υποδηλώνεται η στάση του συγγραφέα ή η σχέση του με αυτόν στον οποίο απευθύνεται κ.λ.π.

β)Σε τρεις ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η δυνατότητα του εξεταζόμενου να διαφοροποιήσει μέρη του κειμένου, στην περίπτωση που θα άλλαζαν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχει παραχθεί το κείμενο, δηλαδή το πρόσωπο που το γράφει ή αυτό στο οποίο απευθύνεται το κείμενο, ο χρόνος, ο σκοπός, η στάση του συγγραφέα κ.λ.π.

3.Να συνθέσουν ένα γραπτό κείμενο στην ξένη γλώσσα περίπου 180200 λέξεων. Στον αριθμό αυτό προσμετρούνται όλες οι λέξεις, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων κ.λ.π. Το θέμα διατυπώνεται έτσι ώστε να δηλώνεται με σαφήνεια ποιος σε ποιόν, για ποιο πράγμα και με ποιο σκοπό γράφει.

Η βαθμολογία στην κλίμακα 1 100 κατανέμεται ως ακολούθως :

Η πρώτη ενότητα βαθμολογείται με 25 μονάδες.

Η δεύτερη ενότητα βαθμολογείται με 30 μονάδες που κατανέμονται ισότιμα σε κάθε ομάδα ερωτήσεων. Οι 15 μονάδες της κάθε ομάδας ερωτήσεων κατανέμονται στις τρεις ερωτήσεις της ομάδας ανάλογα με το επίπεδο δυσκολίας κάθε ερώτησης.

Η τρίτη ενότητα βαθμολογείται με 45 μονάδες.

Β. Η εξέταση του ειδικού μαθήματος «Αρμονία» γίνεται ως εξής: Δίνονται στους εξεταζόμενους για εναρμόνιση ένα ή δύο μουσικά κείμενα, που αντιστοιχούν στις γνώσεις του υποχρεωτικού αρμονίας.

Γ. Η εξέταση του ειδικού μαθήματος «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων» περιλαμβάνει πέντε ομάδες των τεσσάρων ερωτήσεων ανά ομάδα και με πέντε επιλογές απαντήσεων η κάθε ερώτηση.

Με την κάθε ομάδα ερωτήσεων επιδιώκεται :

α) Με την πρώτη ομάδα αναγνώριση μελωδικών διαστημάτων.

β) Με την δεύτερη ομάδα αναγνώριση συγχορδιών.

γ) Με την τρίτη ομάδα αναγνώριση διαδοχής συγχορδιών.

δ) Με την τέταρτη ομάδα αναγνώριση μέτρου και ρυθμικών σχημάτων.

ε) Με την πέμπτη ομάδα Αναγνώριση ταύτιση μελωδιών.

Η εξέταση διενεργείται ως ακολούθως:

Ανακοινώνεται κατ' αρχήν στους υποψήφιους η διαδικασία και ο τρόπος εξέτασης, αν δεν τους έχει διανεμηθεί εκ των προτέρων σχετικό έντυπο οδηγιών. Στη συνέχεια, με την επισήμανση στους εξεταζόμενους ότι αρχίζει η εξέταση, ακούγεται αρχικά το μουσικό άκουσμα (εκφώνηση) κάθε ερώτησης το οποίο επαναλαμβάνεται άλλες δυο φορές και μετά τη λήξη της τελευταίας επανάληψης ο υποψήφιος έχει 10'' έως 12'' χρόνο για να επιλέξει τη σωστή απάντηση.

Ειδικότερα η εξέταση κατά ομάδα και ερώτηση γίνεται ως εξής:

α) Για την πρώτη ομάδα (αναγνώριση μελωδικών διαστημάτων) ακούγεται ο φθόγγοςαφετηρία χωρίς να ονομάζεται. Ακολουθούν ένα ανιόν διάστημα (1η ερώτηση) και ένα κατιόν διάστημα (2η ερώτηση). Στη συνέχεια ακούγεται άλλο ένα ζευγάρι ανιόντος και κατιόντος διαστήματος με αφετηρία τον οξύτερο και τον βαθύτερο φθόγγο των προηγούμενων ερωτήσεων αντίστοιχα, ή με τελείως διαφορετική αφετηρία (3η και 4η ερώτηση). Η αναγνώριση δεν αναφέρεται σε απόλυτα τονικά ύψη, αλλά στο είδος του διαστήματος.

β) Για τη δεύτερη ομάδα (αναγνώριση συγχορδιών) ακούγονται προς αναγνώριση τέσσερις συγχορδίες (1η ως και 4η ερώτηση αντίστοιχα). Οι προς αναγνώριση συγχορδίες μπορεί να είναι: μείζονες, ελάσσονες, μεθ’ εβδόμης, μεθ’ ενάτης, εβδόμης ηλαττωμένης (με ή χωρίς αναστροφές). Οι συγχορδίες ακούγονται με πραγματικό αριθμό φθόγγων (δηλαδή χωρίς διπλασιασμούς φθόγγων) και η αναγνώριση δεν αναφέρεται σε απόλυτα τονικά ύψη, αλλά στο είδος της συγχορδίας.

γ) Για την τρίτη ομάδα (αναγνώριση διαδοχής συγχορδιών) ακούγονται προς αναγνώριση τέσσερις διαδοχές συγχορδιών (1η ως και 4η ερώτηση αντίστοιχα). Οι προς αναγνώριση διαδοχές μπορεί να είναι πτωτικά σχήματα ή άλλες χαρακτηριστικές διαδοχές συγχορδιών (τεσσάρων ή πέντε το πολύ). Η αναγνώριση δεν αναφέρεται σε απόλυτα τονικά ύψη και οι προς επιλογή απαντήσεις διατυπώνονται με αναφορά βαθμίδων και με την αντίστοιχη αρίθμηση μπάσου.

δ) Γ ια την τέταρτη ομάδα (αναγνώριση μέτρου και ρυθμικών σχημάτων) και για τις τρεις πρώτες ερωτήσεις της ομάδας αυτής, ακούγονται διαδοχές διαφορετικών ρυθμικών αξιών που συγκροτούν τέσσερα ως έξι μέτρα και ζητείται η αναγνώριση του μέτρου. Οι επιλογές απαντήσεων περιλαμβάνουν μόνο τις ενδείξεις μέτρων, π.χ. 4/4, 3/4, κ.ο.κ. Δεν δίδονται δηλαδή μέτρα όπως 4/2, 3/2 κ.ο.κ.
Με την τέταρτη ερώτηση της ομάδας αυτής ζητείται από τους εξεταζόμενους να ταυτίσουν ακροώμενη διαδοχή ρυθμικών αξιών με κάποια από τις γραμμένες με φθογγόσημα επιλογές που θα έχουν μπροστά τους.

ε) Για την πέμπτη ομάδα (αναγνώριση ταύτιση μελωδιών) δίνεται στην εκφώνηση ο αρχικός φθόγγος και η κλίμακα μονοφωνικών μελωδιών έξι ως οκτώ το πολύ μέτρων, οι οποίες ακολουθούν (ερωτήσεις 1 ως 4).Ζητείται από τους εξεταζόμενους να ταυτίσουν την ακροώμενη μελωδία με μία από τις γραμμένες με νότες επιλογές που έχουν μπροστά τους.

Η βαθμολογία στην κλίμακα 1 100 κατανέμεται ισότιμα σε κάθε ομάδα ερωτήσεων και η βαθμολογία κάθε ομάδας ισότιμα στις ερωτήσεις της.

Δ. Η εξέταση του ειδικού μαθήματος «Ελεύθερο Σχέδιο» περιλαμβάνει ελεύθερη σχεδίαση αντικειμένων, που τοποθετούνται πάνω σε βάθρο και επιδιώκεται η εξακρίβωση της ικανότητας του υποψηφίου να αποδίδει και να εκφράζει τα χαρακτηριστικά μορφικά γνωρίσματα του θέματος, που δίνεται για σχεδίαση.

Ε. Η εξέταση του ειδικού μαθήματος «Γραμμικό Σχέδιο» περιλαμβάνει σχεδίαση γεωμετρικών σχημάτων και μορφών, τα οποία δίνονται στον πίνακα ή σε φύλλο χαρτιού και επιδιώκεται η εξακρίβωση της ικανότητας του υποψηφίου για σχεδίαση με ακρίβεια και καθαρότητα.

Την ενημερωτική σελίδα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 μπορείτε να την δείτε εδώ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για τις Πανελλήνιες 2021.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr