ΦΕΚ, Πρακτική, Άσκηση, Φοιτητών, ΙΕΚ, 2015, 2016, fek To ΦΕΚ για την Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών ΙΕΚ

To ΦΕΚ για την Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών ΙΕΚ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 242 του Ν.4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περι− βάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 86 Α΄), όπως ισχύει.

Είσαι φοιτητής ΙΕΚ;

Αν είσαι φοιτητής IEK μην ξεχάσεις να κάνεις LIKE στην σελίδα Πρακτική άσκηση ΙΕΚ για να μείνεις ενημερωμένος!

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 60 παρ. 3 του A.N. 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α΄) «Περί Κοινωνικών Ασφαλί− σεων», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κρά− τους και Άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α΄).

5. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ− γραμματική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267 Α΄) όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικη− τικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρό− γραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. α. του Ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 207 Α΄) «Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιρι− ών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης−Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις».

8. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 23 και 183 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄): «Αρχές δημοσιονομικής δι− αχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 183 αυτού.

9. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α΄) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

10. Τις διατάξεις του Π.δ. 65/2015 (ΦΕΚ 106 Α΄) «Διο− ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ− πουργών».

11. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ− μάτων», όπως ισχύει.

12. Την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 93258/Α1/ 19−6−2015 (ΦΕΚ 1185 Β΄) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπο− γραφής “Με εντολή Υπουργού” στο Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προ− ϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της ΓΓΔΒΜΝΓ του ΥΠΟΠΑΙΘ».

13. Τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) «Αναδι− άρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίη− σης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».

15. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 25 του Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 235 Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώ− σιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις».

16. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λει− τουργίας χώρου παραστάσεων − Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις».

17. Τις διατάξεις του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α΄) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».

18. Την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 5954/23−6−2014 (ΦΕΚ 1807 Β΄) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».

19. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 17 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτε− ροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

20. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξε− ων της παρούσας προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 456.000 € σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουρ− γείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ειδ. Φ. 19−640 ΚΑΕ 2599).

21. Την αριθ. 2679/Β2/9−1−2015 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία καταρτιζομένων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης

Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση ή η Μαθητεία σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα− τάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρ− τισης. Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους και αποκτούν επαγγελματική εμπει− ρία σε συναφείς με την κατάρτιση τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η Πρακτική Άσκη− ση ή η Μαθητεία σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Άρθρο 2

Ασφάλιση Πρακτικά Ασκούμενων/Μαθητευόμενων Για τους σπουδαστές των δημόσιων φορέων η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για την Πρακτική Άσκηση ή τη Μαθητεία σε χώρους εργασίας, εφόσον οι σπουδαστές δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, γίνονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Τα Ι.Ε.Κ., δημόσια και ιδιωτικά, μεριμνούν για την ασφάλιση των πρακτικά ασκούμενων/μαθητευόμενων στο Ι.Κ.Α., μόνο για την περίπτωση ατυχήματος στους χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Πρα− κτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, με ποσοστό 1% επί του ετήσιου τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, όπως ισχύει κάθε φορά. Η εν λόγω δαπάνη βαρύνει τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πο− λιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τα δημόσια Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στην αρμοδιότητα της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΦΕΚ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

Διαβάστε επίσης: 

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr