Η πρόταση της ΠΕΠΤΕΓ για την αντιστοίχιση των Πτυχίων Τ.Ε.Ι. με τα Πτυχία των Πανεπιστημιακών Τμημάτων

Το ζητούμενο της πρότασης είναι η αποκατάσταση της σύνδεσης των Πτυχιούχων των καταργηθέντων Ιδρυμάτων και Τμημάτων του Ανώτατου Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.) με τα Πανεπιστήμια και Πανεπιστημιακά Τμήματα, ίδιου, όμοιου ή συναφούς ή σχετικού επιστημονικού πεδίου, όπως ακριβώς έχει συμβεί στο παρελθόν σε όμοιες ή ανάλογες περιπτώσεις.

Οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές της πρότασης της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. αφορούν όλα τα καταργηθέντα τμήματα Τ.Ε.Ι., και γεφυρώνουν τις διαφορές για τμήματα τετραετούς και πενταετούς φοίτησης, όπως έγινε κατά το παρελθόν.

1. Οι αλλεπάλληλες μετονομασίες Τμημάτων ΤΕΙ, που έγιναν στην προσπάθεια επικαιροποίησης του επιστημονικού πεδίου που θεράπευαν, οδήγησαν σε προβλήματα μη αντιστοίχισης επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους αποφοίτους τους, όσον αφορά τα υφιστάμενα επαγγελματικά δικαιώματα παλαιότερων αποφοίτων που προέκυπταν από τα ψηφισθέντα από το 1989 και μετά Προεδρικά Διατάγματα(ΠΔ).

2. Η κατάργηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα με την νομοθεσία που υιοθετήθηκε για τα ΑΕΙ μετά το 2018, οδήγησε στην δημιουργία Πανεπιστημιακών Τμημάτων που απορρόφησαν το επιστημονικό πεδίο των καταργηθέντων Τεχνολογικών Τμημάτων.

Η περίπτωση αυτή είναι απολύτως ταυτόσημη με την περίπτωση των Σχολών Α.Σ.Ο.Ε.Ε., Α.Β.Σ.Π., Π.Σ.Π.Ε. , Χ.Σ.Ο.Ο., Α.Γ.Σ. και Α.Γ.Σ.Α. (δεκαετία 80΄) που εντάχθηκαν στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Σε αυτές τις περιπτώσεις Ιδρύματα και Σχολές Α.Ε.Ι. μη πανεπιστημιακές, μετατράπηκαν σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα με ανάλογη διάρθρωση. Στις παραπάνω περιπτώσεις οι απόφοιτοι και οι φοιτητές των Τμημάτων που καταργήθηκαν, ακολούθησαν με νομοθετικές ρυθμίσεις (μεταβατικές διατάξεις και Προεδρικά Διατάγματα) τα νέα Τμήματα στα Ιδρύματα που δημιουργήθηκαν, χωρίς εμπόδια.

α. Σχολές Ανώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, (ΚΑΤΕΕ) που ανήκαν στην επαγγελματική εκπαίδευση, μη τριτοβάθμια, καταργήθηκαν και οι φοιτητές και απόφοιτοι τους εντάχθηκαν μέσα από νομοθετικά καθορισμένες διαδικασίες Προεδρικά Διατάγματα (Π.Δ.) στα νέα Τμήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που Ιδρύθηκαν στην Τριτοβάθμια Τεχνολογική Εκπαίδευση που πλέον θεράπευε επιστημονικά αντικείμενα.

Σημείωση: Στην λεπτομέρεια αυτή, εδράζεται και το «επιχείρημα» που υποστήριζε ότι τα Τ.Ε.Ι. δεν ήταν εξ αρχής ανώτατες σχολές, το οποίο όμως λύνεται με τον  Ν 2916. Ο Ν 1404 περιγράφει σαφώς ότι τα Τμήματα Τ.Ε.Ι .ήταν από την αρχή Ανώτατα καθώς στο 7ο εξάμηνο σπουδών προβλέπεται η άσκηση στο επάγγελμα και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, και ο χρόνος αυτός θεωρείται χρόνος σπουδών. Επομένως αφού η συνολική διάρκεια σπουδών είναι άνω τα τριών ετών, τα Τεχνολογικά Ιδρύματα ήταν ανώτατα και πριν το 2001, και η αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών που έγινε μετά το 2001 αφορούσε τα ίδια τμήματα, όπως ακριβώς συνέβη με την Φυσικομαθηματική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. την δεκαετία του 70’, και τις πολυτεχνικές και γεωπονικές σχολές που έγιναν πενταετείς από τετραετείς ( Ε.Μ.Π. , Α.Γ.Σ. κλπ) την δεκαετία του 70’ -

γ. Καταργήθηκαν οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες (διετούς φοίτησης) και εντάχθηκαν στα Παιδαγωγικά Τμήματα των Πανεπιστημίων. Ομοίως, όπως συνέβη με τις σχολές Ε.Α.Σ.Α., οι απόφοιτοι Δάσκαλοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ορίσθηκε νομοθετικά ότι είχαν την επιλογή να ακολουθήσουν την διαδικασία αναβάθμισης του πτυχίου τους μέσω σεμιναρίων που θα διοργάνωναν τα νέα Πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα. Όπως και συνέβη.

Η περίπτωση των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και η αιφνίδια κατάργησή τους

Σε αντίθεση με τις περιπτώσεις που αναφέρονται πιο πριν, οι πτυχιούχοι των καταργηθέντων Τ.Ε.Ι. δεν «συνδέθηκαν» με τα νέα συναφή ή ομοειδή τμήματα πανεπιστημίων μέσω μεταβατικών διατάξεων, γεγονός που θα τους έδινε το δικαίωμα να ακολουθήσουν διαδικασίες μετατροπής του ανώτατου τεχνολογικού πτυχίου τους σε πτυχίο πανεπιστημιακού τομέα. Η μοναδική διέξοδος που δίνεται με την νομοθεσία είναι οι κατατακτήριες εξετάσεις.

Η πρόταση της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. βασίζεται στον συνδυασμό της εμπειρίας από το παρελθόν, όταν το αντικείμενο κατώτερων ή ανώτερων σχολών εντάχθηκε στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, και όταν ήδη ανώτατες σχολές μετατράπηκαν σε Πανεπιστημιακές Σχολές ή Τμήματα.

Λαβάνοντας υπ’ όψιν ότι:

- Τα Τ.Ε.Ι. καταργήθηκαν ως Ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης,

- Τα Τμήματα Τ.Ε.Ι. ήταν Τμήματα τετραετούς φοίτησης, απέδιδαν πτυχίο επιπέδου 6, ισότιμο των τετραετούς φοίτησης Πανεπιστημιακών Τμημάτων, με προγράμματα σπουδών που αντιστοιχούσαν σε 240 ECTS,

- Οι φοιτητές Τ.Ε.Ι., ανεξαρτήτως έτους σπουδών, δικαιούνται να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες όπως φοιτητές και σπουδαστές σχολών κατώτερων, ανώτερων και ανώτατων που καταργήθηκαν στην δεκαετία του 80’ και μεταγενέστερα και να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα σπουδών των νέων Πανεπιστημιακών Τμημάτων,

- Οι Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. αναγνωρίζονται σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. ως Απόφοιτοι Πανεπιστημιακού Επιπέδου,

Αντιστοίχιση Τετραετών Τμημάτων προς Τετραετή Τμήματα

2. Όσοι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι επιθυμούν, να έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα επιλογής στο νέο Πανεπιστημιακό Τμήμα ως επιπλέον επιμόρφωση.

4. Οι Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Τομέα που έχουν Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών θα λαμβάνουν την αντιστοίχιση με το νέο Πανεπιστημιακό Τμήμα χωρίς την προϋπόθεση παρακολούθησης των 5 υποχρεωτικών μαθημάτων, χωρίς να χάνουν την δυνατότητα χρήσης του Μεταπτυχιακού Τίτλου σπουδών, ανεξάρτητα εάν αυτός είναι μονοετούς ή διετούς διάρκειας (ένας τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών αντιστοιχεί σε 7 – 14 μαθήματα κατά μέσο όρο).

Αντιστοίχιση Τετραετών Τμημάτων προς Πενταετή Τμήματα

2. Για τους Πτυχιούχους Τεχνολογικού Τομέα που είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών, η αντιστοίχιση με το Πτυχίο του Πενταετούς Τμήματος θα δίνεται αυτόματα, με βάση την συνάφεια του Τμήματος Προέλευσης.

4. Για όλα τα Τμήματα Τεχνολογικού Τομέα που καταργήθηκαν, η Πολιτεία θα ορίσει τις αντιστοιχίσεις με τα νέα Τμήματα Πανεπιστημίων, μέσω της λειτουργίας Ειδικής Επιτροπής στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από τα Πανεπιστήμια, τις Ενώσεις των Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. και το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο για τις Ανώτατες Σπουδές..

Κατάταξη Φοιτητών στα νέα Τμήματα

2. Οι φοιτητές που δεν έχουν ξεπεράσει τα ν+2 έτη σπουδών, μπορούν αυτόματα να μεταπηδήσουν στο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών.

Σημειωτέον, η πλειοψηφία τόσο των απόφοιτων όσο και των φοιτητών είναι ενήλικες εργαζόμενοι, οικογενειάρχες και αδυνατούν να παρακολουθήσουν την δια ζώσης Εκπαιδευτική διαδικασία στα νέα τμήματα. Συνεπώς, στα πλαίσια της Εκπαίδευσης Ενηλίκων τα μαθήματα θα διδάσκονται άνευ χρονικού ορίου με δωρεάν εξ αποστάσεως παρακολούθηση με την διαδικασία επιμόρφωσης.

Η Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. καταθέτει στην δημοσιότητα την πρότασή της, και καλεί όλες τις Επιστημονικές Ενώσεις και Συλλόγους Πτυχιούχων Ανώτατου Τεχνολογικού Τομέα και τους φοιτητές των Τ.Ε.Ι. , να την πλαισιώσουν και να ζητήσουν την παρέμβαση της Ελληνικής Πολιτείας για την άρση των αδικιών που συσσωρεύτηκαν σε βάρος των Τ.Ε.Ι., των Πτυχιούχων και των Φοιτητών τους.

Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών

Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2020

Απόφοιτοι ΤΕΙ: Να διαμορφωθεί κοινή πρόταση για την αντιστοίχιση των πτυχίων ΤΕΙ με τους τίτλους σπουδών των νέων Πανεπιστημίων

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr