Ο πρόεδρος Συμβουλίου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας απαντά στη Συνέλευση του ΤΕΙ

Αναμένουμε την κατάρτιση Οργανισμού και τη σύνταξη τετραετούς Ακαδημαϊκού - Αναπτυξιακού Προγραμματισμού του Ιδρύματος από την προσφάτως εκλεγείσα διοίκησή του.

Όσα αναφέρονται στα έγγραφα αριθμ. 7999/23-12-2014 με τίτλο “ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΤΟ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ” και αριθμ. 132/12-01-2015 με τίτλο “ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (09-01-2015) ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ”, έχουν σε γενικές γραμμές απαντηθεί στις Πράξεις ΣΙ αριθμ. 26/22-12-2014, 27/23-12-2014, 28/29-12-2014, καθώς και στην από 23-12-2014 ενημερωτική απάντηση μελών ΣΙ, οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ειδικότερα όμως επισημαίνονται συνοπτικά τα εξής:

1) Είναι ανακριβές ότι πρόκειται για κοινή συνεδρίαση Συνέλευσης-Συμβουλίου, αφού το Συμβούλιο με το αριθμ. 3/08-01-2015 προηγηθέν έγγραφό του δεν προσήλθε για λόγους αυθαίρετης και μη σύννομης σύγκλησης ως προς συγκεκριμένες νομικές διατάξεις (αρθρ.8, παρ.18/εδαφ. ιγ, παρ.13 και παρ.10 του Ν4009/2011).

2) Είναι ανακριβές ότι δεν εγκρίθηκε το αιτηθέν ποσό, αν και ασυνήθιστα υψηλό, για εκτέλεση δικαστικών δαπανών κατά την 4η τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2014, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα (Πράξη αριθμ. 28/29-12-2014) και δεν έτυχε της απαραίτητης από το ΤΕΙ προώθησης.

3) Είναι ανακριβές ότι στο ΣΙ απορρίπτονται θέματα επ’ αόριστον. Δεν εγκρίθηκε ένας οριζόμενος αριθμός έξι (6) Αναπληρωτών Προέδρου ως μη συνακόλουθος κάποιου προγραμματικού σχεδιασμού (Πράξη αριθμ. 27/23-12-2014/θέμα 2ο), ενώ δεν επανήλθε προς έγκριση ένας μικρότερος αριθμός τους (π.χ. ως ο μέγιστος υφιστάμενος στα άλλα ΑΕΙ). Δεν εγκρίθηκε η ανακήρυξη υποψηφίου ως Κοσμήτορα ΣΔΟ, επειδή έλαβε μόνον έξι (6) ψήφους επί συνόλου έντεκα (11) μελών (Πράξη αριθμ. 27/23-12-2014/θέμα 3ο) και δεν επαναφέρθηκε, παρά την πρόταση του ΣΙ, προς επανεξέταση με τη νέα πλέον σύνθεσή του (μικρότερου αριθμού μελών).

4) Είναι ανακριβές ότι δεν μπορούν να υπογραφούν οι επιταγές επειδή δεν έχουν ορισθεί οι Αναπληρωτές Προέδρου, εφόσον σε κανέναν από τους προτεινομένους δεν μεταβιβάζεται αρμοδιότητα διατάκτη δαπανών (έγγραφο αριθμ. 7314/02-12-2014), ενώ παράλληλα μπορεί αυτή να μεταβιβάζεται και στο Γραμματέα του Ιδρύματος, καθώς και στους προϊσταμένους των λοιπών διοικητικών μονάδων (αρθρ.57, παρ.2/εδαφ. β του Ν. 4009/2011).

5) Αποτελεί ασυμβίβαστο, όταν “η επιδιωκόμενη αμεσότητα” λήψης αποφάσεων προς επίλυση προβλημάτων βάλλεται ευθέως από τους, πέραν των άλλων και κατ’ αναίρεση του αυτοδιοίκητου, ισχυρισμούς της διοίκησης περί μη σύννομης λειτουργίας του ΣΙ μέχρι την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης ανασυγκρότησής του (π.χ. δεν επιτρέπει ανάρτηση αποφάσεων ΣΙ στη Διαύγεια).

Διαβεβαιώνουμε για την πρόθεσή μας προς κάθε βελτιωτικής υπόστασης εποπτεία (επικουρία) των υλοποιούμενων δράσεων Προέδρου/Συνέλευσης ΤΕΙ, στο πλαίσιο δημιουργικής συναντίληψης, ακαδημαϊκής δεοντολογίας, υπό την κείμενη νομοθεσία.

Αναμένουμε την κατάρτιση Οργανισμού και τη σύνταξη τετραετούς Ακαδημαϊκού - Αναπτυξιακού Προγραμματισμού του Ιδρύματος από την προσφάτως εκλεγείσα διοίκησή του, προκειμένου κατά τις διαδικασίες έγκρισης και εφαρμογής τους να συμβάλλουμε αποτελεσματικά στην εγνωσμένη ανωτατοποίηση του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας προς εκπλήρωση της αποστολής μας.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Φίλιππος Σωτηρόπουλος

(με ειδική εξουσιοδότηση μελών ΣΙ)

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr